Expata
Sweelinckplein 1
2517 GK Den Haag

Tel: 070-2163555
Mail: info@expata.nl

Algemene voorwaarden en kosten


 • Onder kandidaat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor Expata bemiddeld. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.
 • Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor Expata bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars
 • De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd
 • De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Aan de bevestiging van deze inschrijving kan geen recht op toewijzing worden verleend.
 • Uw verstrekte gegevens mogen worden gecontroleerd door Expata.
 • De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder.
 • Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos.
 • Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt een intentieverklaring tot huur getekend
 • Met de ondertekening van de intentieverklaring verplicht de kandidaat-huurder zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden.
 • Er kan nooit een optie op een woning worden genomen. Mocht achteraf blijken dat er geen toestemming is verkregen voor de verhuur van een object, dan zal de verhuur niet tot stand zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds of een aanbetaling geen enkel recht kunnen worden ontleend. Iedere vorm van aansprakelijkheid onzerzijds wordt hierbij uitgesloten.
 • Expata aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de keuze van de eigenaar/verhuurder.
 • Alle door Expata gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.
 • Alle door Expata en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. Expata kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Expata verstrekte informatie.
 • Expata is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart Expata voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar /verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
 • Expata is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan Expata is verstrekt.
 • Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en Expata is Nederlands recht van toepassing.
 • De huurprijs die Expata adviseert hoeft niet noodzakelijkerwijs conform de puntentelling van de huurcommissie te zijn. Zowel huurder als verhuurder kunnen en zullen Expata daarvoor niet aansprakelijk (kunnen) houden. De verhuurder blijft zelf aansprakelijk voor de hoogte van de huurprijs.
 • U inschrijving bij Expata komt te vervallen nadat u een woning is toegewezen
 • Expata werkt op basis van no cure, no pay. Onze courtage staat gelijk aan 1 maand huur exclusief 21% btw. Hiermee gaat u expliciet akkoord.